Agri-Financiering

 

Grondfinanciering t/m 100%

Home Kooprecht Ontwerpakte Notariskantoor Grondprijzen CBS-prijsindex (CPI)

 

KOOPRECHT GRONDLEASING

Teneinde de continuïteit aan de erfpachter te garanderen verleent de grondeigenaar aan de erfpachter gedurende het bestaan van deze erfpachtverhouding het te allen tijde uitvoerbare recht tot koop van de blote eigendom van voormelde in erfpacht uitgegeven gronden.

Alsdan is de koopprijs gelijk aan de optelsom van beide rekenuitkomsten hierna onder a en b, waarbij jaargedeelten worden meegerekend en negatieve uitkomsten niet meetellen:

a. de vrije verkeerswaarde op het moment van uitoefening van het kooprecht van voormeld in erfpacht uitgegeven gronden, verminderd met de jaarlijkse canon op het moment van vestiging van het erfpachtrecht, zijnde (€ ///////), vermenigvuldigd met twee/derde (2/3) van het aantal verstreken jaren van het erfpachtrecht;

b. de jaarlijks verschuldigde canon op het moment van uitoefening van het kooprecht maal dertig (30), verminderd met de vrije verkeerswaarde op het moment van uitoefening van het kooprecht van voormeld in erfpacht uitgegeven gronden.

Ontwerpakte 2020 pdf


           
  Aanvang erfpacht        
  Vrije verkeerswaarde landbouwgrond 50.000   100%  
  Investering ondernemer 15.000   30%  
  Gefinancierd bedrag middels erfpacht 35.000   70%  
           
  Jaarlasten        
  Erfpachtcanon 5/70 deel van 35.000 2.500   5,0%  
  Voordeel IB, tarief 37,35% 934   1,9%  
  Netto jaarlasten: 1.566   3,1%  
           
  Voorbeeldberekening koop einde erfpacht        
  a. vrije verkeerswaarde   75.000      
    jaarcanon à 2.500 x 2/3 x 30  af 50.000      
    Rekenuitkomst:  
  25.000  
           
  b. jaarcanon à 2.500 x 30   75.000      
    vrije verkeerswaarde af 75.000      
    Rekenuitkomst:  
  0
 
    Koopprijs ondernemer optelsom beide rekenuitkomsten:  

 

25.000

 
           
 

 

 

 

 

     
    Agri-Financiering
    R. Tjoelker
    Grondzaken Norg
    Tel: 06 215 67 915
    info@agri-financiering.nl
     
  ____________________________________________
       
       
       

 

 

 

 
       
  Waardering gronden box3 2019  
  Waardering gronden box3 2018  
  Waardering gronden box3 2017  
  Waardering gronden box3 2016  
  Waardering gronden box3 2015  
  Waardering gronden box3 2014  
       
       
       
       
   

 
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright Agri-Financiering 2020