Agri-Financiering

GRONDLEASING

 

Grondfinanciering t/m 100%

Home Kooprecht Ontwerpakte Notariskantoor Grondprijzen CBS-prijsindex (CPI)

 

KOOPRECHT GRONDLEASING

Teneinde de continuïteit aan de erfpachter te garanderen verleent de grondeigenaar aan de erfpachter gedurende het bestaan van deze erfpachtverhouding het te allen tijde uitvoerbare recht tot koop van de blote eigendom van voormelde in erfpacht uitgegeven gronden.

a. Alsdan is de koopprijs gelijk aan de vrije verkeerswaarde op het moment van uitoefening van het kooprecht van voormeld in erfpacht uitgegeven gronden, verminderd met de jaarlijkse canon op het moment van vestiging van het erfpachtrecht, zijnde (€ ///////), vermenigvuldigd met twee/derde (2/3) van het aantal verstreken jaren van het erfpachtrecht, waarbij jaargedeelten worden meegerekend.

b. Doch de koopprijs is nimmer minder dan dertig (30) maal de jaarlijks verschuldigde canon op het moment van uitoefening van het kooprecht, gedeeld door drie tiende (0,3), verminderd met de jaarlijkse canon op het moment van vestiging van het erfpachtrecht, zijnde (€ ///////) gedeeld door door drie tiende (0,3), vermenigvuldigd met het aantal verstreken jaren van het erfpachtrecht, waarbij jaargedeelten worden meegerekend.

Ontwerpakte 2020.pdf

________________________________

 

     
    Contact
    Agri-Financiering
    R. Tjoelker
    Grondzaken Norg
    Tel: 06 21 56 79 15
    info@agri-financiering.nl
  ____________________________________________
       
       
       

 

 

 

 
       
  Waardering gronden box3 2019  
  Waardering gronden box3 2018  
  Waardering gronden box3 2017  
  Waardering gronden box3 2016  
  Waardering gronden box3 2015  
  Waardering gronden box3 2014  
       
       
       
       
   

 
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright Agri-Financiering 2020